Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa 18.3.2016


1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE


Yhdistyksen nimi on Suomen kirjoitustulkit ry, kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko

maa. Yhdistys on perustettu 17.3.2007.


2 § TARKOITUS JA TOIMINTA


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjoitustulkkien yhdyssiteenä sekä edistää kirjoitustulkkitoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee esityksiä jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi

 • valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäsenistöä koskevia palkkasuosituksia, työsuojelu- yms. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan

 • pitää yhteyttä jäsenistöön sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi

 • ylläpitää yhteyksiä muihin tulkkijärjestöihin sekä kotimaassa että ulkomailla

 • toimii yhteistyössä kuulovammaisjärjestöjen sekä kieli- ja tulkkauspalveluja järjestävien yritysten ja viranomaisten kanssa

 • järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja

 • toimii kirjoitustulkkauksen asiantuntijaelimenä

 • julkaisee jäsentiedotteita


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja

myyjäisiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.


Lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää

omaisuutta sekä harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä toimipisteessä.


3 § YHDISTYKSEN PUOLUEPOLIITTINEN SITOUTUMATTOMUUS


Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


4 § YHDISTYKSEN JÄSENET


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kirjoitustulkkikoulutuksen saaneet tulkit, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

Kannatusjäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa tukea niitä.

Opiskelijajäseniksi, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä opiskelijoita, jotka opiskelevat yhdistyksen edustamalle toimialalle.


Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.


5 § JÄSENMAKSUT


Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, joka siirtyy eläkkeelle, on oikeus vapaajäsenyyteen saavutettuja jäsenetujaan menettämättä. Päätöksen vapaajäsenyydestä tekee hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsenen tulee kuitenkin maksaa erääntyneet jäsenmaksunsa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai jos hän ei noudata yhdistyksen päätöksiä tai toiminnallaan vahingoittaa huomattavasti yhdistystä.

Yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Mikäli erottaminen johtuu muusta syystä kuin jäsenmaksujen laiminlyönnistä, jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan sääntömääräiseen kokoukseen jättämällä hallitukselle kirjallinen valitus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut hänen tietoonsa. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.


7 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET


Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä.

Muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


9 § VUOSIKOKOUS


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 14 §:n rajoissa

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kokouksen päättäminen10 § KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN


Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen jäsentiedotteessa tai jäsenkirjeessä viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenille kolme päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


11 § ALOITTEET


Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen vuosikokoukseen, hänen tulee jättää kirjallinen aloite vähintään neljä viikkoa ennen kokousta, jotta asia ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen tulee tuoda tällainen asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.


12 § ÄÄNI-, LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA


Äänioikeutettuja ovat kokouksessa läsnä olevat jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet tai 5 § 2 momentin mukaisesti jäsenmaksusta vapautetut yhdistyksen vapaajäsenet.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, kannatusjäsenillä, opiskelijajäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä sekä muilla kokouksen hyväksymillä henkilöillä.


13 § PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA


Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista asioista.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 § 1 momentin kolmannessa kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaalissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä tasatuloksen ratkaisee arpa.


14 § YHDISTYKSEN HALLITUS


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmesta kuuteen (3 - 6) kahdeksi toimikaudeksi valittua varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0 - 2) varajäsentä puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa valittaessa ratkaistaan erovuoroisuus arvalla, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on 1.4. - 31.3.


15 § HALLITUKSEN KOKOUKSET


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.


16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT


Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti

 • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteeri, taloudenhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt

 • asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät, valita niihin jäsenet, antaa niille tehtävät ja valvoa tehtävien suorittamista

 • päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja -ajasta

 • huolehtia rahavarojen ja omaisuuden käytöstä

 • hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet näiden sääntöjen 4 § ja 6 § mukaisesti ja pitää jäsenrekisteriä

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

 • seurata jäseniään koskevien työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä voimassaolevien työelämään liittyvien lakien noudattamista sekä tarvittaessa auttaa jäseniään epäkohtien selvittämisessä

 • seurata ja tukea alueellisten ja toimialakohtaisten yhteenliittymien toimintaa, ottaa ja
  erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä

 • pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.


17 § NIMENKIRJOITUS


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


18 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee toimittaa toiminnantarkastajille vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee, saatuaan edellisessä momentissa mainitut asiakirjat, toimittaa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus ehdotuksineen hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä tai tarpeelliseksi katsomistaan toimenpiteistä.


19 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN


Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa.

Sääntömuutoksen on saatava taakseen 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.


20§ TOIMINNAN LOPETTAMINEN


Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja purkamista kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan tai se joutuu lakkautetuksi, on sen jäljellä olevat varat luovutettava yhdistyksen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen sopivaksi katsomalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tai tulkkitoiminnan pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.